volg ons!

Vacature

HR coördinator

Algemene kenmerken

De HR functionaris is onder verantwoordelijkheid van de (algemeen) directeur/ directie belast met leidinggevende taken op het gebied van personeelszaken, strategisch beleid en kwaliteitsbeleid. Je  werkt, binnen de vastgestelde beleidskaders, aan de verdere ontwikkeling, vaststelling en uitvoering van het beleid  binnen de onderneming. Als HR-functionaris kun je (coachende) gesprekken houden met leidinggevenden om inzichtelijk te krijgen wat zij nodig hebben om hun functie/rol goed op te kunnen pakken. Je bent in staat om snel zicht te krijgen op de bestaande ontwikkeling van de medewerkers en de gewenste kwaliteiten.

Doel van de functie

HR-functionaris gaat samen met de directeur het beleid op strategisch niveau uit te werken. Oftewel: wat wil de organisatie als het gaat om de toekomst. Daarnaast ondersteund de HR -functionaris de locatie coördinatoren bij het uitoefenen van hun functie op een manier waardoor zij zich voldoende gesteund voelen in het bereiken van de doelen van het strategisch beleid en zich voldoende bekwaam voelen voor het bereiken van de doelen van het strategisch beleid. De HR functionaris heeft de eindverantwoordelijkheid voor het kwaliteitsbeleid waarbij de locaties moeten voldoen aan de  kwaliteitseisen en de scholingseisen die gelden binnen de kinderopvang.

Organisatorische positie

Als leidinggevende stafafdeling val je hiërarchisch onder de (algemeen) directeur/ directie. De leidinggevende stafafdeling geeft leiding aan de toegewezen beleidsgebieden en organisatieonderdelen.

Salaris en werkuren

De functie valt in schaal 10 van de CAO kinderopvang (€ 3.351,- – € 4.469,- bruto per maand).
Het betreft een functie voor dertig tot zesendertig uur per week. Werkdagen en tijden worden in overleg bepaald.

Resultaatgebieden

 • Beleid ontwikkelen en realiseren:
 • Bereidt mede voor, stuurt aan en draagt zorg voor de totstandkoming van de beleidscyclus aangaande één of meerdere beleidsgebieden/ organisatieonderdelen met als uitvloeisel daarvan het op- en (doen) vaststellen van het jaarlijkse beleidsplan. Resultaat: Beleid ontwikkeld en gerealiseerd, zodanig dat het in concrete doelstellingen vertaalde beleid uitgevoerd kan worden.
 • Processen (interne) organisatie faciliteren
 • Schept randvoorwaarden voor de werkuitvoering, waaronder het inkopen van materiële voorzieningen/ middelen.
 • Rapporteert periodiek aan de (algemeen) directeur/ directie over de voortgang van de betreffende afdeling.
 • Neemt deel aan of zit voor bij gebruikelijk overleg. Neemt indien gebruikelijk deel aan het directie-/ MT-overleg.
 • Vervangt de (algemeen) directeur bij diens afwezigheid.
 • Behartigt de belangen van de onderneming en vertegenwoordigt deze naar buiten.

Resultaat: Processen interne organisatie gefaciliteerd, zodanig dat belanghebbenden correct en tijdig geïnformeerd zijn en benodigde middelen en voorzieningen aanwezig en in goede staat zijn.

 • Medewerkers aansturen:
 • Geeft leiding aan de afdeling in algemene zin op het gebied van personele aangelegenheden, binnen de geldende richtlijnen (Arbo, kwaliteit). Cao Kinderopvang 2023 – 2024.
 • Bewaakt doelen en prioritering zoals vastgesteld door de directeur
 • Ondersteunt het financiële beleid door te bewaken dat de Locatie Coördinatoren voldoende zorgen voor het uitvoeren van de financiële doelen.
 • Ondersteunt de Locatie Coördinatoren bij het uitvoeren van hun doelen, bewaakt de juiste prioritering zoals vastgesteld door de directeur, is er voor de praktische/ emotionele steun bij de begeleiding van de medewerkers.
 • Zorgt dat de Locatie Coördinatoren van de kleine locaties worden ondersteund bij: het uitvoeren van alle HR taken zoals, functioneringsgesprekken, tussentijdse gesprekken bij niet goed functionerende medewerkers, sollicitatiegesprekken, neemt deel aan teamgesprekken op verzoek van Locatie Coördinator. Zorgt dat de externe netwerkoverleggen worden opgepakt en is verantwoordelijk voor de terugkoppeling naar de Locatie Coördinatoren van de kleine locaties. personen. Bewaakt personeelsbezetting kleine locaties.
 • Zorgt dat Locatie Coördinatoren van de grote locaties worden ondersteund bij het zelfstandig uitvoeren van de beoordelingsgesprekken, sollicitatiegesprekken, roostering, oudercommissies, externe contacten zoals zorgnetwerken en VVE netwerk.
 • Zorgt voor het bewaken van de overlegstructuren van de organisatie.
 • Zorgdragen voor de VOG aanvragen voor de start van de werkzaamheden van nieuwe medewerkers.
 • Zorgt voor juiste bezetting (kwantitatief en kwalitatief) op de verschillende locaties wordt georganiseerd i.s.m. de stafmedewerkers.
 • Dat wil zeggen dat ook het benodigde kennisniveau wordt vastgesteld en dat er (eventueel in samenwerking met P&O) zorg wordt gedragen voor het opleiden en trainen van de medewerkers. Onderhoudt hiertoe werk gerelateerde externe contacten in de regio met bijvoorbeeld welzijnsorganisaties en scholen.
 • Houdt functionerings- en beoordelingsgesprekken, bespreekt ontwikkelingen en loopbaanperspectieven.
 • Zorgt voor de dagelijks begeleiding bij ziekte en maakt de afspraken die nodig zijn voor de vaststelling van de begeleidingsplannen van de medewerkers met langdurig ziekteverzuim.
 • Informeert de directie en de medewerkers over CAO wijzigingen en andere relevante wijzigingen in wet en regelgeving voor de sector.
 • zorgt voor een goede interne communicatie van vastgesteld beleid en nieuwsbrieven rondom personeelsbeleid.
 • Zorgt voor sociale activiteiten voor het bedrijf

Resultaat: Medewerkers aangestuurd, zodanig dat zij in staat zijn hun bijdrage te leveren aan het realiseren van de doelstellingen van het bedrijf.

Profiel van de functie

 • HBO/ Academisch werk- en denkniveau.
 • Kennis van managementtechnieken,  organisatie-, personeel en kwaliteitsbeleid.

Specifieke functiekenmerken

Analytisch vermogen voor het structureren van beleidslijnen uit een complexe hoeveelheid gegevens en het kunnen vertalen van beleidslijnen naar concrete haalbare consistente doelen.

Managementvaardigheden voor het leidinggeven en aansturen van de afdeling.

Plan- en organisatievermogen.

Uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid voor het kunnen beoordelen van beleidsplannen en het onderhouden van contacten met diverse onderdelen van de onderneming

Sociale vaardigheden voor het motiveren, stimuleren en instrueren van medewerkers; o.a. Coachende vaardigheden, Conflict hantering, Luisteren, Integer, Overtuigingskracht

Omgevingsbewustzijn en omgevingssensitief

HR-functionaris procedure

 • Werving & selectie van HR-functionaris d.m.v. stevige procedure die bestaat uit 2 gesprekken en een assessment. Het eerste gesprek met directie (René en Sonja), tweede gesprek met leidinggevenden en daarna een assessment.
 • Assessment eventueel uitbesteden aan bijv. BAN Personeelsdiensten www.banpd.nl  of via: https://loopbaannederland.nl/assessment

Reactie

Jouw reactie kan tot 2 september worden gestuurd aan René Hilgenga: admin@kinderopvangdehasselbraam.nl.

Vragen?

Bel dan met René:  (06) 25 19 60 35 of kijk op onze website www.kinderopvangdehasselbraam.nl en www.debuitenbengels.nl.